Hosting Không Giới Hạn Tên Miền

Linux Hosting 1
  • 500 MB Dung Lượng
  • Unlimited Băng Thông
  • Unlimited Addon Domain
  • Unlimited Sub Domain
  • Unlimited Database
  • Unlimited Email
Linux Hosting 2
  • 1GB MB Dung Lượng
  • Unlimited Băng Thông
  • Unlimited Addon Domain
  • Unlimited Sub Domain
  • Unlimited Database
  • Unlimited Email
Linux Hosting 3
  • 2GB Dung Lượng
  • Unlimited Băng Thông
  • Unlimited Addon Domain
  • Unlimited Sub Domain
  • Unlimited Database
  • Unlimited Email
Linux Hosting 4
  • 4GB Dung Lượng
  • Unlimited Băng Thông
  • Unlimited Addon Domain
  • Unlimited Sub Domain
  • Unlimited Database
  • Unlimited Email
Linux Hosting 5
  • 10GB Dung Lượng
  • Unlimited Băng Thông
  • Unlimited Addon Domain
  • Unlimited Sub Domain
  • Unlimited Database
  • Unlimited Email
Windows Hosting 1
  • 500 MB Dung Lượng
  • Unlimited Băng Thông
  • Unlimited Addon Domain
  • Unlimited Sub Domain
  • Unlimited Database MSSQL/MySQL
  • Unlimited Email
Windows Hosting 2
  • 1GB MB Dung Lượng
  • Unlimited Băng Thông
  • Unlimited Addon Domain
  • Unlimited Sub Domain
  • Unlimited Database MSSQL/MySQL
  • Unlimited Email
Windows Hosting 3
  • 2GB Dung Lượng
  • Unlimited Băng Thông
  • Unlimited Addon Domain
  • Unlimited Sub Domain
  • Unlimited Database MSSQL/MySQL
  • Unlimited Email
Windows Hosting 4
  • 4GB Dung Lượng
  • Unlimited Băng Thông
  • Unlimited Addon Domain
  • Unlimited Sub Domain
  • Unlimited Database
  • Unlimited Email
Windows Hosting 5
  • 10GB Dung Lượng
  • Unlimited Băng Thông
  • Unlimited Addon Domain
  • Unlimited Sub Domain
  • Unlimited Database
  • Unlimited Email