VPS Windows 129

129,000 đ
1 Tháng
 • Core 1 vCPU
 • Ram 1GB
 • Ổ cứng SSD 20GB
 • IPv4 Dedicated 1 IP
 • 100Mbps Network
 • Việt Nam Datacenter

VPS Windows 250

250,000 đ
1 Tháng
 • Core 2 vCPU
 • Ram 2GB
 • Ổ cứng SSD 20GB
 • IPv4 Dedicated 1 IP
 • 100Mbps Network
 • Việt Nam Datacenter

VPS Windows 500

500,000 đ
1 Tháng
 • Core 3 CPU
 • Ram 4GB
 • Ổ cứng SSD 40GB
 • IPv4 Dedicated 1 IP
 • 4000GB Bandwidth

Network 100Mbps
Datacenter Việt Nam

VPS Windows 1000

1,000,000 đ
1 Tháng
 • Core 4 vCPU
 • Ram 8GB
 • Ổ cứng SSD 80GB
 • IPv4 Dedicated 1 IP
 • 100Mbps Network
 • Việt Nam Datacenter