Cloud125

Bắt đầu từ
125,000 đ
1 Tháng
Socket: 1 CPU Ram DDR4 : 1 GB SSD Cloud Storage: 15 GB IP Address v4 : 1 ipv4 IP Address v6 : 1 ipv6 Datacenter : Việt Nam Chú ý: Gói 125 quá nhỏ không hỗ trợ Windows, Xin quý khách vui lòng chọn Gói 250 trở lên để được hỗ trợ.

Cloud250

Bắt đầu từ
250,000 đ
1 Tháng
Socket: 1 CPU Ram DDR4 : 2 GB SSD Cloud Storage: 25 GB IP Address v4 : 1 ipv4 IP Address v6 : 1 ipv6 Datacenter : Việt Nam

Cloud500

Bắt đầu từ
500,000 đ
1 Tháng
Socket: 2 CPU Ram DDR4 : 4 GB SSD Cloud Storage: 40 GB IP Address v4 : 1 ipv4 IP Address v6 : 1 ipv6 Datacenter : Việt Nam

Cloud1000

Bắt đầu từ
1,000,000 đ
1 Tháng
Socket: 4 CPU Ram DDR4 : 8 GB SSD Cloud Storage: 80 GB IP Address v4 : 1 ipv4 IP Address v6 : 1 ipv6 Datacenter : Việt Nam

Cloud2000

Bắt đầu từ
2,000,000 đ
1 Tháng
Socket: 6 CPU Ram DDR4 : 16 GB SAN SSD: 160 GB IP Address v4 : 1 ipv4 IP Address v6 : 1 ipv6 Datacenter : Việt Nam

Cloud4000

Bắt đầu từ
4,000,000 đ
1 Tháng
Socket: 8 CPU Ram DDR4 : 32 GB SSD Cloud Storage: 320 GB IP Address v4 : 1 ipv4 IP Address v6 : 1 ipv6 Datacenter : Việt Nam

Cloud8000

Bắt đầu từ
8,000,000 đ
1 Tháng
Socket: 16 CPU Ram DDR4 : 66 GB SSD Cloud Storage: 640 GB IP Address v4 : 1 ipv4 IP Address v6 : 1 ipv6 Datacenter : Việt Nam