cPanel/WHM License

CloudLinux

Có thể cài mới hoặc nâng cấp từ CentOS

  • CloudLinux 5.x và 6.x Hệ điều hành
  • Xen, KVM, Hyper-V, VMware, Parallels Baremetal. Nền tảng VPS hỗ trợ
cPanel/WHM VPS Optimized
cPanel/WHM Plus!