WP95

Bắt đầu từ
110,000 đ
1 Tháng
Wordpress Website: 1 Dung Lượng: 2 GB SSD Enterprise Địa chỉ IP Address: 1 IPv4 Địa chỉ IP Address: 1 IPv6 Hỗ Trợ: Litespeed Cache CPU: Mạnh gấp đôi hosting bình thường RAM: Mạnh gấp đôi hosting bình thường Băng Thông: Không giới hạn Database: Không giới hạn Sub Domain: Không giới hạn Email Address: Không giới hạn SSH Access Hosting: Miễn Phí Băng Thông Mạng: 10Gb/s

WP195

Bắt đầu từ
224,000 đ
1 Tháng
Wordpress Website: 3 Dung Lượng: 5 GB SSD Enterprise Địa chỉ IP Address: 1 IPv4 Địa chỉ IP Address: 1 IPv6 Hỗ Trợ: Litespeed Cache CPU: Mạnh gấp đôi hosting bình thường RAM: Mạnh gấp đôi hosting bình thường Băng Thông: Không giới hạn Database: Không giới hạn Sub Domain: Không giới hạn Email Address: Không giới hạn SSH Access Hosting: Miễn Phí Băng Thông Mạng: 10Gb/s

WP390

Bắt đầu từ
448,000 đ
1 Tháng
Wordpress Website: 6 Dung Lượng: 10 GB SSD Enterprise Địa chỉ IP Address: 1 IPv4 Địa chỉ IP Address: 1 IPv6 Hỗ Trợ: Litespeed Cache CPU: Mạnh gấp đôi hosting bình thường RAM: Mạnh gấp đôi hosting bình thường Băng Thông: Không giới hạn Database: Không giới hạn Sub Domain: Không giới hạn Email Address: Không giới hạn SSH Access Hosting: Miễn Phí Băng Thông Mạng: 10Gb/s

WP550

Bắt đầu từ
632,000 đ
1 Tháng
Wordpress Website: 10 Dung Lượng: 15 GB SSD Enterprise Địa chỉ IP Address: 1 IPv4 Địa chỉ IP Address: 1 IPv6 Hỗ Trợ: Litespeed Cache CPU: Mạnh gấp đôi hosting bình thường RAM: Mạnh gấp đôi hosting bình thường Băng Thông: Không giới hạn Database: Không giới hạn Sub Domain: Không giới hạn Email Address: Không giới hạn SSH Access Hosting: Miễn Phí Băng Thông Mạng: 10Gb/s