Hosting Không Giới Hạn Tên Miền

Linux Hosting 1
 • 500 MB Dung Lượng
 • Unlimited Băng Thông
 • Unlimited Addon Domain
 • Unlimited Sub Domain
 • Unlimited Database
 • Unlimited Email
Linux Hosting 2
 • 1GB MB Dung Lượng
 • Unlimited Băng Thông
 • Unlimited Addon Domain
 • Unlimited Sub Domain
 • Unlimited Database
 • Unlimited Email
Linux Hosting 3
 • 2GB Dung Lượng
 • Unlimited Băng Thông
 • Unlimited Addon Domain
 • Unlimited Sub Domain
 • Unlimited Database
 • Unlimited Email
Linux Hosting 4
 • 4GB Dung Lượng
 • Unlimited Băng Thông
 • Unlimited Addon Domain
 • Unlimited Sub Domain
 • Unlimited Database
 • Unlimited Email
Linux Hosting 5
 • 10GB Dung Lượng
 • Unlimited Băng Thông
 • Unlimited Addon Domain
 • Unlimited Sub Domain
 • Unlimited Database
 • Unlimited Email
Windows Hosting 1
 • 500 MB Dung Lượng
 • Unlimited Băng Thông
 • Unlimited Addon Domain
 • Unlimited Sub Domain
 • Unlimited Database MSSQL/MySQL
 • Unlimited Email
Windows Hosting 2
 • 1GB MB Dung Lượng
 • Unlimited Băng Thông
 • Unlimited Addon Domain
 • Unlimited Sub Domain
 • Unlimited Database MSSQL/MySQL
 • Unlimited Email
Windows Hosting 3
 • 2GB Dung Lượng
 • Unlimited Băng Thông
 • Unlimited Addon Domain
 • Unlimited Sub Domain
 • Unlimited Database MSSQL/MySQL
 • Unlimited Email
Windows Hosting 4
 • 4GB Dung Lượng
 • Unlimited Băng Thông
 • Unlimited Addon Domain
 • Unlimited Sub Domain
 • Unlimited Database
 • Unlimited Email
Windows Hosting 5
 • 10GB Dung Lượng
 • Unlimited Băng Thông
 • Unlimited Addon Domain
 • Unlimited Sub Domain
 • Unlimited Database
 • Unlimited Email