Cloud125 US

Starter fra
125,000 đ
Månedlig
Socket: 1 CPU Ram DDR4 : 1 GB SSD Cloud Storage: 15 GB IP Address v4 : 1 ipv4 IP Address v6 : 1 ipv6 Datacenter : US Chú ý: Gói 125 quá nhỏ không hỗ trợ Windows, Xin quý khách vui lòng chọn Gói 250 trở lên để được hỗ trợ.

Cloud250 US

Starter fra
250,000 đ
Månedlig
Socket: 1 CPU Ram DDR4 : 2 GB SSD Cloud Storage: 25 GB IP Address v4 : 1 ipv4 IP Address v6 : 1 ipv6 Datacenter : US

Cloud500-US

Starter fra
500,000 đ
Månedlig
Socket: 2 CPU Ram DDR4 : 4 GB SSD Cloud Storage: 40 GB IP Address v4 : 1 ipv4 IP Address v6 : 1 ipv6 Datacenter : Việt Nam

Cloud1000-US

Starter fra
1,000,000 đ
Månedlig
Socket: 4 CPU Ram DDR4 : 8 GB SSD Cloud Storage: 80 GB IP Address v4 : 1 ipv4 IP Address v6 : 1 ipv6 Datacenter : US

Cloud2000-US

Starter fra
2,000,000 đ
Månedlig
Socket: 6 CPU Ram DDR4 : 16 GB SAN SSD: 160 GB IP Address v4 : 1 ipv4 IP Address v6 : 1 ipv6 Datacenter : US

Cloud4000 US

Starter fra
4,000,000 đ
Månedlig
Socket: 8 CPU Ram DDR4 : 32 GB SSD Cloud Storage: 320 GB IP Address v4 : 1 ipv4 IP Address v6 : 1 ipv6 Datacenter : US

Cloud8000 US

Starter fra
8,000,000 đ
Månedlig
Socket: 16 CPU Ram DDR4 : 66 GB SSD Cloud Storage: 640 GB IP Address v4 : 1 ipv4 IP Address v6 : 1 ipv6 Datacenter : US