Lệnh kiểm tra các thông số VPS Linux CentOS

Lệnh kiểm tra CPU:
# cat /proc/cpuinfo

Lệnh theo dõi CPU:
# top -c

Lệnh kiểm tra hệ điều hành:
# uname -a

Lệnh kiểm tra phiên bản hệ điều hành:
# cat /etc/redhat-release

Lệnh kiểm tra Ram:
# free -m

Lệnh kiểm tra HDD:
# df -h

Lệnh kiểm tra tốc độ đọc ghi HDD:
# dd if=/dev/zero of=1GB.tmp bs=1024 count=1M conv=fdatasync

  • 107 Users Found This Useful
Bài viết này có trả lời được thắc mắc của bạn ?

Related Articles

Hướng dẫn đổi Port SSH của VPS Linux

Khách hàng: Cho mình hỏi làm thế nào để đổi lại Port SSH...

Hướng dẫn quản lý CPU VPS

Khách Hàng: Mình đang dùng gói VPS giá rẻ, thỉnh...

Hướng dẫn nâng cấp RAM, IP và CPU

Hỏi: Tôi muốn nâng cấm thêm 512MB Ram,mua thêm 1 IP tĩnh và...