Hướng dẫn quản lý CPU VPS

Khách Hàng: Mình đang dùng gói VPS giá rẻ, thỉnh thoảng site của mình bị ddos bất chợt rồi sau đó lại thôi. Mình muốn lưu logs cpu theo từng phút để sau này có thể xem lại những khoảng thời gian nào bị ddos có được không ?

Trả lời: Để quản lý những tiến trình hiện hành chiếm nhiều cpu nhất , bạn login vào ssh và đánh lệnh:
top -c
Để quản lý sâu hơn và lưu logs những tiến trình chiếm cpu bạn phải dùng đến một script riêng
[email protected][~] # cd /root; wget http://files.tnd.vn/linux/system-snapshot/sys-snap.sh
[email protected][~] # chmod +x sys-snap.sh
[email protected][~] # nohup sh sys-snap.sh &
Theo đó toàn bộ logs sẽ được lưu lại tại thư mục:
/root/system-snapshot
Lệnh dưới dùng để dừng tiến trình.
[email protected][~] # kill `ps aux|grep sys-sna[p]|awk '{print $2}'`

Bài viết này có trả lời được thắc mắc của bạn ? 1 Users Found This Useful (4 Votes)