Lệnh kiểm tra các thông số VPS Linux CentOS

Lệnh kiểm tra CPU:
# cat /proc/cpuinfo

Lệnh theo dõi CPU:
# top -c

Lệnh kiểm tra hệ điều hành:
# uname -a

Lệnh kiểm tra phiên bản hệ điều hành:
# cat /etc/redhat-release

Lệnh kiểm tra Ram:
# free -m

Lệnh kiểm tra HDD:
# df -h

Lệnh kiểm tra tốc độ đọc ghi HDD:
# dd if=/dev/zero of=1GB.tmp bs=1024 count=1M conv=fdatasync

Bài viết này có trả lời được thắc mắc của bạn ? 107 Users Found This Useful (702 Votes)