Port các dịch vụ POP , IMAP và SMTP là gì ?

Hỏi:Tôi đang cấu hình email trên email client của tôi. Vậy thông số Port các dịch vụ POP,IMAPSMTP của TND.VN là gì ?
Trả lời: Thông số Port các dịch vụ này được chia làm 2 loại.Có sử dụng SSL và không sử dụng SSL. Tùy vào từng loại mà sẽ có cách cấu hình khác nhau.

Port không SSL:
- IMAP : 143
- SMTP : 25
- POP : 110

Port Có SSL:
- IMAP : 993
- SMTP: 587
- POP : 995

Bài viết này có trả lời được thắc mắc của bạn ? 8 Users Found This Useful (19 Votes)