Tôi muốn CHMOD host win giống CHMOD trên linux thì làm thế nào ?

Thuật ngữ CHMOD 777 hay 755 là dùng để chỉ cách thiết đặt quyền cho các nhóm người dùng trên hệ điều hành linux, Còn trên windows hosting chúng ta có thuật ngữ "Set Premission"  cũng có các quyền như Read,Write,Excute. Vậy nên khi sử dụng một loại source code nào đó mà trong hướng dẫn người ta chú thích phải chmod 777 thì nghĩa là đối với host Win ta cũng cần full quyền. Vậy làm thế nào để làm được điều này?chúng ta vào topic sau:

Hướng dẫn Set Permission trên Plesk Windows Hosting.

https://cloud.tnd.vn/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=5

  • 4 Users Found This Useful
Bài viết này có trả lời được thắc mắc của bạn ?

Related Articles

Tôi có thể thay đổi thuộc tính php.ini không? TND cấu hình php.ini như thế nào?

Share Hosting và Reseller Hosting được chia sẻ trong môi trường cấu hình PHP có giới hạn nhất...

Hướng dẫn chỉnh sửa Not Found 404 trên Plesk Win 11

Để đổi lại giao diện của trang Not Found 404 trên Plesk Windows 11 như hình:Bạn làm...

Làm thế nào để đổi sang PHP 5.3?

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn thay đổi PHP Version cho từng thư mục trên Plesk Hosting của bạn...

Cài đặt Website trên Host mới mà không cần DNS

Bạn có thể xem nhanh website của bạn hiện tại mà không cần dns tên miền về host bằng cách click...

Làm thế nào để Restore Database MSSQL ?

Để Restore dữ liệu lên MSSQL Database bạn làm như sau: Login...