Hướng dẫn chỉnh sửa Not Found 404 trên Plesk Win 11

Để đổi lại giao diện của trang Not Found 404 trên Plesk Windows 11 như hình:


Bạn làm theo hướng dẫn sau:

Đăng nhập vào Control Panel ~> vào tab Websites & Domains ~> vào mục File Manager ~> vào thư mục error_docs ~> chỉnh sửa vào file Not_Found.html

tương tự trong thư mục này cũng chứa các templates thông báo lỗi khác và bạn chỉ việc sửa lại các files này .

  • 2 Users Found This Useful
Bài viết này có trả lời được thắc mắc của bạn ?

Related Articles

Tôi muốn CHMOD host win giống CHMOD trên linux thì làm thế nào ?

Thuật ngữ CHMOD 777 hay 755 là dùng để chỉ cách thiết đặt quyền cho các nhóm người dùng trên hệ...

Tôi có thể thay đổi thuộc tính php.ini không? TND cấu hình php.ini như thế nào?

Share Hosting và Reseller Hosting được chia sẻ trong môi trường cấu hình PHP có giới hạn nhất...

Làm thế nào để đổi sang PHP 5.3?

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn thay đổi PHP Version cho từng thư mục trên Plesk Hosting của bạn...

Cài đặt Website trên Host mới mà không cần DNS

Bạn có thể xem nhanh website của bạn hiện tại mà không cần dns tên miền về host bằng cách click...

Làm thế nào để Restore Database MSSQL ?

Để Restore dữ liệu lên MSSQL Database bạn làm như sau: Login...